اتاق بازرگانی tagged posts

ضرورت ایجاد کانال گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی

Facebook logo

[ad_1]

به گزارش سیتنا، شیوع ویروس کرونا، دنیا را با یک بحران بی‌سابقه در زمینه سلامت و اقتصاد مواجه کرده و زنـدگی و معیشـت کـارگران و نیز فعـالیت‌های کسـب‌و‌کارهـا در سـطح جهـانی را تحـت تـاثیر قرار داده اسـت.

اتاق بازرگـانی ‌بین‌الملل به عنـوان نماینـده بیش از 45 میلیون بنگـاه اقتصـادی در بیش از 100 کشور جهان با مشاهده تـاثیرات شدیـد این ویروس بر اقتصـاد – به خصوص بر کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط (MSMEs)بر این بـاور است که دولت‌ها باید فورا در راسـتای مدیریت این بحران وارد عمل شده و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی این بیماری همه‌گیر را به حداقل برسانند...

Read More