ترجمه تخصصی مقاله isi tagged posts

مشاغل مترجم: داستان وفاداری لوسیلا در یک آژانس زبان

وفاداری توسط واژگان.com به عنوان فداکار و وفادار به چیزی یا کسی تعریف می شود. اگر وفادار باشید ، درست و قابل اعتماد می مانید. 

Loyal از loial نشأت گرفته است ، یک کلمه فرانسوی قدیمی که تقریباً به معنای قانونی است. اما در چارچوب ، اگر وفاداری فقط به این دلیل که قانون آن را اقتضا می کند ارائه شود ، وفاداری واقعی نیست. به دلیل قرارداد نباید وفاداری داده شود. باید از قلب باشد.

ماریا لوسیلا گالتو

ماریا لوسیلا گالتو یا لوسی مترجمی انگلیسی-اسپانیایی است که اهل بوینس آیرس است...

Read More