دانلود کتاب زیست پیش دانشگاهی چاپ 96 tagged posts

دانلود کتاب دانشگاهی

اخیراً اخباری درباره تأیید حمایت از 9 کار در شورای حمایت دانلود کتاب دانشگاهی از اوراق بهادار منتشر شد که بهانه ای شد برای بررسی فعالیتهای این شورا و روند فعالیتهای آن در حمایت از آثار ارزشمند.

این شورا در سال 2006 کار خود را تحت عنوان “کمیته خرید دانلود کتاب دانشگاهی قبل از انتشار” آغاز کرد و در دوره های مختلف کار خود را ادامه داد تا اینکه اساسنامه آن به عنوان شورای حمایت از اوراق بهادار تنظیم شد. این شورا تا سال 1397 زیر نظر دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی و خواندن کتاب در وزارت فرهنگ و جهت گیری اسلامی فعالیت می کرد اما پس از آن سال مسئولیت آن به اداره کل انتشارات واگذار شد...

Read More