یک انقلاب "حلقه آتش" خورشید گرفتگی

دیروز ماه عبور از مقابل خورشید در یک خورشید گرفتگی حلقوی به عنوان دیده می شود توسط مردم در سراسر گسترده بخش آف

توسط NEWS-SINGLE در 2 تیر 1399

دیروز ماه عبور از مقابل خورشید در یک خورشید گرفتگی حلقوی به عنوان دیده می شود توسط مردم در سراسر گسترده بخش آفریقا و خاور میانه و آسیا است. یک "حلقه آتش" بود که قابل مشاهده در آسمان بالا منطقه از کلیت به عنوان ماه به نظر می رسد کمی کوچکتر از خورشید است. عکاسان در کشورهای مختلف مستند پدیده—یکی از تنها دو گرفتهای خورشیدی در حال وقوع در این سال -- و برخی از آن بسیاری از ناظران.

آخرین مطالب