برایان واشنگتن می خواند "ترکه"

عکس توسط Louis فراموشبرایان واشنگتن خوانده شده داستان خود را از ماه اوت 3 و 10 در سال 2020 شماره از مجله. واشن

توسط NEWS-SINGLE در 7 مرداد 1399

عکس توسط Louis فراموش

برایان واشنگتن خوانده شده داستان خود را از ماه اوت 3 و 10 در سال 2020 شماره از مجله. واشنگتن اولین داستان مجموعه "زیادی" منتشر شد در سال 2019. اولین رمان "یادبود" که از این داستان اقتباس شده را در ماه اکتبر.

آخرین مطالب