برندگان سال 2020 BigPicture طبیعی جهان مسابقه عکاسی

کسانی که در این مسابقه سال دعوت شدند به ارسال تصاویر نمایشگاه تنوع زیستی زمین و نشان دادن برخی از نصب تهدید برای جهان طبیعی است. این تصاویر در ابتدا در ظاهر مربوط به زندگییک مجله آنلاین در مورد علم و پایداری و رسمی حامی رسانه ای برای آکادمی علوم کالیفرنیا,’ BigPicture طبیعی جهان مسابقه عکاسی. سازمان نوع به اندازه کافی برای به اشتراک گذاشتن برخی از برندگان و فینالیست اینجا. نوشتن شرح تصاویر و نوشته شده بود که مربوط به زندگی تحریریه و به آرامی ویرایش شده برای سبک.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>